Polityka Prywatności
Serwisu Dada Club

Dołączając do Serwisu Dada Club przyjmują Państwo do wiadomości, że administratorem Państwa danych osobowych i podanych przez Państwa danych osobowych dziecka/dzieci jest Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5. Przysługuje Państwu szereg praw wobec Państwa danych osobowych opisanych w Rozdziale I pkt 8 poniżej. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować:

 1. przez Biuro Obsługi Klienta za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@biedronka.pl lub
 2. telefonicznie pod numerem tel. (22) 20 53400.

Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dziecka przetwarzamy w celu realizacji założeń Serwisu skierowanego do rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci zainteresowanych tematyką żywienia i rozwoju dziecka, promocji i ochrony stanu zdrowia, w szczególności promowania zdrowego trybu życia, odżywiania, a także żywienia, pielęgnacji i wychowywania dzieci. W ramach Serwisu JMP udostępnia i kieruje do Użytkowników spersonalizowane oferty, komunikację, treści inspiracyjno-poradnikowe, rekomendacje oraz konkursy i promocje dopasowane do ich potrzeb, a także potrzeb ich dzieci, do których opracowania potrzebujemy wiek i płeć dziecka.

Definicje
 1. ADMINISTRATOR lub „my” – podmiot, który ustala samodzielnie cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (62025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, NIP: 7791011327, BDO: 000004585;
 2. DANE OSOBOWE – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej bezpośrednio lub pośrednio poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym identyfikator internetowy, IP urządzenia, dane oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies;
 3. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy;
 4. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) – osoba, z którą Użytkownik może się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Serwisu;
 5. KONTO – konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie;
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU – niniejszy dokument polityki prywatności Serwisu Dada Club dostępny na stronie internetowej Serwisu;
 7. REGULAMIN – regulamin Serwisu dostępny na stronie Serwisu;
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 9. SERWIS – serwis internetowy Dada Club udostępniany przez Administratora pod aktualnym adresem URL www.dadaclub.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;
 10. UMOWA O PROWADZENIE KONTA – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegających na prowadzeniu Konta uregulowana w Regulaminie;
 11. USŁUGI – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną uregulowane w Regulaminie;
 12. UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z usług Administratora w ramach Serwisu będąca konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów na zasadach wskazanych w Regulaminie;
W rozdziale I:

Przedstawiamy informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym tych którzy założyli Konto w Serwisie, w konsekwencji czego zostaliśmy administratorem Państwa danych osobowych. W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
 2. Jak skontaktować się z Administratorem?
 3. Inspektor Ochrony Danych
 4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
 5. Skąd mamy Państwa dane osobowe?
 6. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
 7. Przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?
 8. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych osobowych?
 9. Marketing
 10. Kiedy złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
 11. Sposób realizacji praw osób, których dane dotyczą
 12. Przekazywanie danych osobowych poza EOG
 13. Bezpieczeństwo danych osobowych
W rozdziale II:

Przedstawiamy informacje dotyczące relacji z innymi stronami internetowymi oraz w zakresie zmian niniejszej Polityki Prywatności. W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Inne strony internetowe
 2. Zmiany Polityki Prywatności
 3. Postanowienia końcowe

Rozdział I. DANE OSOBOWE

W momencie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Państwem a Administratorem, Umowy o prowadzenie Konta w Serwisie na zasadach określonym w Regulaminie.

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do założenia Konta poprzez wypełnienie formularza rejestracji w zakresie: uzyskania statusu Użytkownika, tj. adres e-mail, data urodzenia dziecka, płeć dziecka ma charakter dobrowolny, przy czym jest warunkiem przystąpienia do Serwisu. Brak podania przedmiotowych danych uniemożliwia założenie Konta w Serwisie i korzystanie z pełni jego funkcjonalności. W pozostałym zakresie określonym w formularzu rejestracji, podanie Państwa danych osobowych w zakresie imienia dziecka i numeru telefonu Użytkownika jest fakultatywne. Dzięki podaniu imienia dziecka będziemy mogli bardziej spersonalizować komunikację i oferty dedykowane dla Państwa, a dzięki podaniu numeru telefonu wysyłać SMS/MMS do Użytkownika z przygotowanymi przez nas rekomendacjami specjalnie dla Państwa dziecka.

Podanie danych w zakresie numeru telefonu może być obowiązkowe w przypadku wyrażenia zgody na łączenie danych z Konta z programem lojalnościowym Administratora Moja Biedronka i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, na zasadach wskazanych w pkt 4.j) poniżej.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5.

2. Jak skontaktować się z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem przez Biuro Obsługi Klienta za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@biedronka.pl lub telefonicznie pod numerem tel. (22) 20 53 400.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Maciej Kaczmarski, z którym można się skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. założenia Konta w Serwisie i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z prowadzenia Konta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o założenie Konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dane Użytkowników są przetwarzane w celu prowadzenia Konta, aby Użytkownicy mogli cieszyć się w pełni z funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu (np. możliwość rejestracji w ramach Konta dziecka/dzieci w różnym wieku, otrzymywanie dedykowanych wiadomości, możliwość uczestnictwa w konkursach z nagrodami organizowanych dla Użytkowników w ramach Serwisu, inne funkcjonalności uruchamiane stopniowo wraz z rozwojem Serwisu, możliwościami technicznymi i organizacyjnymi JMP, z zakresu żywienia, rozwoju, wychowania dziecka);
 2. w celu wysłania przypomnienia o rejestracji w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest chęć przypomnienia Użytkownikowi o możliwości rejestracji w Serwisie;
 3. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom Usług w Serwisie takich jak: formularz kontaktowy do kontaktu z nami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu obsługi reklamacji w ramach Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celu marketingu bezpośredniego Administratora, w tym profilowania marketingowego jak dostarczanie spersonalizowanych ofert, rekomendacji, komunikacji oraz kierowania konkursów i promocji dostosowanych do potrzeb Użytkownika oraz dziecka/dzieci Użytkownika zgodnie z jego/ich wiekiem i płcią – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub jego partnerów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na realizacji założeń Serwisu, w tym dostarczania spersonalizowanych ofert, komunikatów oraz rekomendacji produktów dla dziecka Użytkownika, które są uzależnione od konkretnego wieku i płci; w celu ich dopasowania do potrzeb Użytkowników i ich dzieci niezbędne jest podanie przez Użytkowników informacji takich jak płeć i data urodzenia dziecka, a podstawą przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest Państwa zgoda wyrażona zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 6. poprawnego działania Serwisu, a w szczególności dla celów zapewnienia bezpieczeństwa, w tym informatycznego oraz zapobiegania oraz wykrywania nadużyć – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie sprawnego i ciągłego funkcjonowania Serwisu bez zakłóceń oraz poufności, integralności, dostępności, odporności systemów i bezpieczeństwa usług przetwarzania i korzystania z Serwisu;
 7. w celach analitycznych i statystycznych oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu w zakresie zbierania zagregowanych statystyk i utrzymania sesji Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest zoptymalizowanie sposobu działania Serwisu, doskonalenie, rozwijanie i personalizacji funkcjonalności Serwisu, a w zakresie korzystania z cookies jest nim zgoda; szczegółowe informacje na temat korzystania z cookies znajdują się w Polityce Cookies;
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z założeniem Konta w Serwisie;
 9. komunikacji z Użytkownikiem w sposób inny niż za pomocą Usługi formularza kontaktowego - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ułatwienie i przyśpieszenia komunikacji z Administratorem; oraz
 10. połączenia danych osobowych w postaci daty urodzenia dziecka (dzieci) i płci dziecka (dzieci) Użytkownika będącego uczestnikiem programu lojalnościowego Administratora „Moja Biedronka”, z kartą Moja Biedronka wydaną w ramach programu lojalnościowego Administratora „Moja Biedronka”, z której korzystanie jest możliwe na podstawie odrębnego regulaminu programu lojalnościowego Administratora „Moja Biedronka”, w celu prezentowania Użytkownikom, będącym uczestnikami programu lojalnościowego Administratora Moja Biedronka dopasowanych do ich potrzeb oraz potrzeb ich dzieci ofert w ramach programu lojalnościowego Administratora „Moja Biedronka” – podstawą prawną przetwarzania danych dziecka Użytkownika takich jak wiek i płeć jest zgoda Użytkownika (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w takiej sytuacji obowiązkowe jest podanie numeru telefonu Użytkownika, na który zarejestrowana jest karta Moja Biedronka, wydana w ramach programu lojalnościowego Administratora „Moja Biedronka”, w celu identyfikacji Użytkownika w programie lojalnościowym Administratora „Moja Biedronka”. Przetwarzanie danych osobowych w związku z połączeniem z programem lojalnościowym Administratora „Moja Biedronka” w odbywa się na odrębnych zasadach opisanych w Polityce Prywatności Programu „Moja Biedronka” dostępnej pod adresem https://moja.biedronka.pl/.

5. Skąd mamy Państwa dane osobowe?

 1. Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Użytkownika Serwisu.
 2. Administrator może zbierać również dane osobowe osób trzecich podane mu przez Użytkownika, tj. dane osobowe dziecka od Użytkownika, który jest jego rodzicem lub opiekunem prawnym.

6. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych? Państwa dane osobowe możemy przekazywać:

 1. podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 2. osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Administrator przechowuje dane osobowe w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane osobowe są przechowywane:

 1. przez czas świadczenia Usług, w tym usługi prowadzenia Konta w Serwisie (np. dane przetwarzane będą do czasu ewentualnego usunięcia Konta);
 2. dane osobowe niezbędne do obsługi reklamacji do - czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu;
 3. dane osobowe udostępnione dla celów kontaktowych z Administratorem - przez czas trwania kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres do 30 dni od czasu zakończenia kontaktu o ile jest to niezbędne i uzasadnione odtworzeniem treści takiego kontaktu;
 4. do czasu wycofania wyrażonej zgody lub
 5. do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego Administratora, w szczególności, w celach marketingowych Administratora;
 6. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 7. w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki, więcej informacji w Polityce Cookies.

8. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych osobowych?

 1. W zakresie dopuszczalnym przez RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 4. Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu, opisane szczegółowo w pkt 10 poniżej.
 5. W przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej na zasadach wskazanych w pkt 11 poniżej.

9. Marketing

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dla celów marketingowych może polegać na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym towarów i usług i innych świadczeń (m.in. reklama, przedstawianie ofert spersonalizowanych do Użytkowników).

Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów założenia Konta w Serwisie.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych, w tym również zebranych za pośrednictwem plików cookies w tym prezentowania sprofilowanych ofert, na zasadach wskazanych w pkt 10 poniżej.

 1. Marketing bezpośredni
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingu bezpośredniego usług, towarów, innych świadczeń lub promocji oferowanych w ramach Serwisu, w tym może korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie spersonalizowanych ofert.
 2. Reklama
  Administrator może przetwarzać dane osobowe poprzez kierowanie do Użytkowników reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika (reklama kontekstowa – reklama dopasowana do treści strony internetowej, na której jest przedstawiana) oraz może również dopasowywać reklamę do preferencji Użytkownika (reklama behawioralna). W ramach reklamy behawioralnej, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Przetwarzanie danych osobowych obejmować wówczas może prezentowanie spersonalizowanych ofert, jednakże wyłącznie w stosunku do Użytkowników. W związku z tym, że w zakresie promocji i reklamy towarów, usług, innych świadczeń i promocji Administrator, może współpracować z partnerami biznesowymi, pliki cookies mogą być również zamieszczane przez te podmioty. Zbieranie danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych odbywa się również za pośrednictwem plików cookies, o ile Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej o wykorzystaniu plików cookies w Polityce Cookies.
 3. Profilowane oferty
  W celu realizowania działań marketingowych Administrator w stosunku do Użytkowników Serwisu może korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie i prezentowanie spersonalizowanych ofert kierowanych do określonych np. pod względem wieku lub płci dziecka Użytkowników. Administrator może wykorzystywać w tym celu dane dotyczące aktywności w Serwisie oraz uzyskanych za pośrednictwem plików cookies lub zbliżonych technologii, a zawierających informacje o danych dotyczących przeglądania przez Użytkownika innych stron internetowych lub aktywności Użytkownika w mediach społecznościowych. Przetwarzanie takich danych pozwala na analizę zachowania określonych grup Użytkowników korzystających z usług Administratora i tworzenie treści mogących lepiej odpowiadać ich preferencjom i zainteresowaniom, nie wpływającym jednak istotnie na ich wybory.
 4. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną
  W związku z wyrażeniem przez Państwa zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych drogą elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, powiadomienia push), Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie adresu e-mail i (jeżeli został podany) numeru telefonu w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących towarów, usług, innych świadczeń lub promocji oferowanych przez Administratora, dostosowanych do potrzeb Państwa i Państwa dziecka lub dzieci. Wyrażenie takiej zgody jest niezbędne, aby założyć Konto w Serwisie i korzystać z pełni funkcjonalności Serwisu, w ramach którego będą Państwu przesyłane informacje dotyczące towarów, usług, innych świadczeń lub promocji, w tym spersonalizowanych ofertach dopasowanych do potrzeb Państwa i Państwa dziecka/dzieci. Udzielona zgoda może być przez Państwa w każdym momencie wycofana kontaktując się z Administratorem w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym cofnięcie zgody będzie oznaczać równocześnie usunięcie Konta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 5. Konkursy i promocje
  W ramach Serwisu czy profilu Serwisu w mediach społecznościowych mogą być prowadzone konkursy i akcje promocyjne, których zasady są określane odrębnymi regulaminami. Do przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów i akcji promocyjnych mają zastosowanie zapisy regulaminów i odrębnych polityk prywatności.
 6. Portale społecznościowe
  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników jak i innych osób, odwiedzających profile Administratora dotyczące Serwisu takie jak np. Facebook, Instagram, YouTube w związku z prowadzeniem tych profili. Przetwarzanie takich danych osobowych w ramach tych profili następuje w celu promowania wizerunku Administratora, informowania o akcjach, konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora oraz w celu promowania produktów, usług, innych świadczeń i promocji oferowanych w ramach Serwisu. Administrator w szczególności może komunikować się z takimi osobami za pośrednictwem tych profili w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji swojego wizerunku, marki oraz Serwisu i utrzymania kręgu zainteresowanych na profilach mediów społecznościowych.

10. Kiedy złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo wnieść następujące rodzaje sprzeciwów:

 1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w tym celu. W razie sprzeciwu, Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych w celu marketingu bezpośredniego.
 2. prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania – osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na tej podstawie. W razie sprzeciwu, Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

11. Sposób realizacji praw osób, których dane dotyczą

 1. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 8 i 10, powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.
 2. Skorzystanie z uprawnień wskazanych w pkt. 8 powyżej powinno w miarę możliwości określać czego dotyczy:
  • z jakiego prawa chce skorzystać osoba składająca wniosek;
  • jakiej usługi dotyczy przetwarzanie danych w Serwisie;
  • jakich celów przetwarzania dotyczy.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do osoby składającej wniosek o dodatkowe informacje, jeżeli nie będzie w stanie ustalić treści wniosku lub zidentyfikować osoby składającej wniosek.
 4. Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od jego otrzymania, a w razie konieczności przedłużenia terminu poinformuje wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia. Administrator może przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków.
 5. Administrator udzieli odpowiedzi na adres e-mail, z którego przesłano wniosek lub podany przez Użytkownika chyba że osoba zażąda odpowiedzi w innej formie.

12. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników, ani danych dzieci Użytkowników do podmiotów mających siedzibę poza EOG, poza Szwajcarią, do krajów, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (państwa trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony).
 2. W przypadku przekazywania danych osobowych Użytkowników, danych dzieci Użytkowników do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza EOG lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator będzie je przekazywał wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (i.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (ii.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez odbiorcę danych (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (iii.) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. W takim przypadku więcej informacji o mechanizmach przekazywania danych stosowanych w przypadku przekazywania danych do państw trzecich, więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z Administratorem na adres wskazany w pkt 2 powyżej.

13. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników, danych dzieci Użytkowników przetwarzanych w ramach Serwisu. Zastosowane środki są odpowiednie do ryzyk przetwarzania danych i mają na celu ochronę danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, wykorzystaniem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych.
 2. Podmioty trzecie przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora mogą przetwarzać takie dane tylko wtedy, gdy w umowie zobowiążą się do stosowania wymaganych środków bezpieczeństwa i zapewnienia poufności.

Rozdział II

1. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Inne strony internetowe
  W Serwisie mogą znajdować się odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Odwołujemy się do nich np. pokazując multimedia. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności Serwisu obowiązują jedynie w naszym Serwisie. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.

2. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Zmiany Polityki Prywatności
  Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Serwisu, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu. Zarejestrowani użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni o zmianach Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych z wyprzedzeniem, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności za pośrednictwem jednej z następujących form komunikacji wiadomość e-mail/SMS/wiadomość umieszczona na Koncie w Serwisie oraz na stronie Serwisu. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie również opublikowana na stronie głównej Serwisu.

3. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Postanowienia końcowe
  Zasady przetwarzania danych osobowych określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2020 r.